Evaluering på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Formålet med denne plan er at medvirke til at sikre kvalitet i undervisningen og at sikre en systematisk og løbende evaluering med henblik på udvikling af skolen. Planen har tre niveauer: Elevevaluering, undervisningsevaluering og skoleevaluering

1. Elevevaluering

Eleverne evalueres løbende i forbindelse med undervisningen, fx via prøver og/eller feedback på skriftlige opgaver, og studiesamtaler med klassens team og lærere i forbindelse med standpunktskaraktergivningen.

Eleverne får standpunktskarakterer tre gange om året, typisk i november, februar/marts og maj/juni, MED MINDRE holdene er omfatte af skolens forsøg med karakterfrihed om efteråret - for 2019-20 gælder karakterfriheden for alle 1.g og 2.g klasser. I fag der afsluttes det pågældende skoleår skal der afholdes karaktersamtaler med eleverne i perioden inden martskarakteren men ikke inden årskarakteren gives. Derudover kan elever altid bede om en samtale for at få uddybet deres faglige standpunkt. 1. og 2. årgangselever og forældre inviteres desuden til konsultation med lærerne sidst i februar.

Større skriftlige opgaver som dansk/historie-opgaven og studieretningsopgaven evalueres særskilt og resultatet videregives til klassens team.

Endelig er eleverne til interne prøver (årsprøver) ved afslutningen af 1. og 2.g og 3.g Team DK og til terminsprøver i afsluttende skriftlige fag (både Stx og HF).

2. Undervisningsevaluering

Alle større forløb evalueres på de enkelte hold. Formen kan variere fra gang til gang, og evalueringerne er normalt en sag mellem lærer og hold, men evalueringen skal være tilgængelig for rektor. For hver klasse indkaldes elevrepræsentanterne af teamet til et møde, hvor klassens vigtigste konklusioner af generel karakter vedr. undervisningen drøftes.

Evaluering af forløbene omkring de større skriftlige opgaver (dansk/historie-opgaven, SRO og SRP):Evalueringen foretages af en pædagogisk leder og deltagende lærere. De har ansvaret for at inddrage evalueringer fra eleverne.

Evaluering af forløbene i Almen Sprogforståelse og i naturvidenskabeligt grundforløb: Evalueringen foretages af de pædagogiske ledere og den fagansvarlige. De inddrager såvel elever som lærere.

3. Skoleevaluering

På Falkonergården gennemfører vi en række skoleevalueringer, som sammen med de øvrige evalueringer skal give det nødvendige grundlag for et udvikle skolen. Det drejer sig om:

  • Elevtrivselsundersøgelse (ETU) herunder undervisningsmiljøvurdering): Gennemføres hvert andet år. Undersøgelsen følges op med handleplaner på klasseniveau og på skoleniveau.
  • Medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU), herunder arbejdspladsvurdering (APV). Undersøgelsen gennemføres hvert andet eller hvert tredje år. APV’en dog kun hvert tredje år. Samarbejdsudvalget godkender den endelige handlingsplan på baggrund af undersøgelsen.
  • Nøgletal Skolens resultater (eksamensgennemsnit, gennemførelsesprocent, overgangen til videregående uddannelse, sammenhæng mellem grundskoleresultat og eksamensgennemsnit) • Økonomiske nøgletal (driftsresultat, egenkapital, likviditet, antal årselever, antal årsværk, gennemsnitlig lærertimeløn, lærer/elev-ratioen) • Elevrelaterede tal (søgetal, elevtilgangen sorteret efter afgangskarakterer fra grundskolen, køn og etnicitet, fraværsoplysninger) • Lærergruppens sammensætning (køn og alder) 
  • Evaluering af rektors og den øvrige ledelses resultatlønskontrakter. Evalueringen foretages hvert år af bestyrelsen i september. Denne plan for evaluering og kvalitetssikring er lavet i henhold til kravene i stx-bekendtgørelsen om intern evaluering og bekendtgørelse og kvalitetsudvikling og resultatvurdering.

Opfølgningsplan 2015-18: I foråret 15 har skolen efter skolebesøg fra kvalitets- og tilsynsstyrelsen lavet en opfølgningsplan for 2015-18 for at styrke skolens løfteevne for specielt HF-eleverne og for at styrke ledelsen mellem skolens organisatoriske niveauer. Se opfølgningsplanen her

For stx vil der forelægge en uddybet opfølgningsplan først i det nye skoleår. Også for stx er der fokus på arbejdet med omlagt skriftligt arbejde, vi arbejder med innovation og vores nye matematikvejledere kunne gøre en styrket indsats på stx som de vil gøre det i HF.

Læs mere om Falkonergårdens kvalitetssikring her  Strategiplanen for 2020-2023 står side 9