Optagelsesprøve Gymnasiet

Parathedsvurdering

Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), der vurderer elevens uddannelsesparathed. – dvs. skønner, at eleven har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er nødvendige for at gennemføre gymnasiet. Hvis en elev ikke skønnes uddannelsesparat har eleven og dennes forældre mulighed for at anmode UU om at komme til en uddannelsesparathedsvurdering på det gymnasium, som eleven søger på sin 1. prioritet.

Prøven på Falkonergården afholdes inden for fagområderne dansk, engelsk og matematik. Ved prøvens start får du udleveret en tekst på dansk og en tekst på engelsk. Teksterne er 1-2 sider lange. Du får også udleveret et spørgsmål i matematik. Derefter har du en time til at læse teksterne og besvare et spørgsmål om teksterne skriftligt på dansk og på engelsk. Du skal skrive ca. en halv side på dansk og på engelsk, og du skal også regne en matematikopgave skriftligt. Efter forberedelsen afleverer du dit skriftlige arbejde.

Du skal derefter til en mundtlig prøve i dansk/engelsk på ca. 1/2 time. Her prøves du i en samtale om teksterne med en dansklærer og en engelsklærer. Desuden skal du til en mundtligt prøve i matematik på ca. 20 minutters varighed. Efter prøveaflæggelsen kommer du til samtale med rektor/vicerektor, der meddeler dig resultatet af prøven. 

Obligatorisk optagelsesprøve

Hvis du ikke opfylder optagelseskravene bliver du indkaldt til en obligatorisk optagelsesprøve. Denne foregår som parathedsvurderingen ovenfor med følgende tilføjelse: - En mundtlig prøve i fysik/kemi på ca. 20 minutter uden forberedelse