Dispensationer - særlige eksamensvilkår

(særlige vilkår kunne fx være forlænget tid)

Elever/kursister med specifikke vanskeligheder (fx ordblindhed) eller psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser, kan søge om særlige eksamensvilkår, som fx forlænget tid til skriftlig eksamen og forlænget forberedelsestid til mundtlig eksamen.

Dispensationsansøgninger til sommereksamen skal være rektor i hænde senest den tredje tirsdag i januar.  Rektor kan, hvor der foreligger særlige forhold, dispensere fra disse frister.

Ved alle dispensationsansøgninger skal der foreligge en faglig dokumentation for eksaminandens særlige vanskeligheder, som nødvendiggør dispensationen. Dokumentationen skal beskrive ansøgerens aktuelle funktionsniveau. For elever med ordblindhed mv. vil en godkendt SPS-ansøgning, der laves hos skolens læsevejleder være tilstrækkelig dokumentation. Yderligere dokumentation for ordblindhed kan vedlægges. En udtalelse afgivet i forbindelse med eksaminandens tidligere skoleforløb kan dog ikke danne grundlag for dispensation.

Ansøgninger om dispensation ved eksamen der har andre funktionsnedsættelser end dysleksi som begrundelse, skal ledsages af lægefaglig udtalelse der faktuelt og konkret beskriver funktionsnedsættelsen samt hvilke særlige omstændigheder der så anbefales i forhold til en prøvesituation. 

Her kan der være forskel på hhv. skriftlig eksamen og mundtlig eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man typisk sidde i længere tid og sammen med en del andre – bemærk der også kan være forskel på at skulle løse en sammenhængende opgave (i f. eks. dansk) eller en række mindre (f. eks. i matematik). Ved mundtlig eksamen er både forberedelse og eksamination af kortere varighed, og man forbereder sig alene i et lokale.

Det er altså ikke nok alene at give dokumentation for, at man har en bestemt diagnose. Man skal også dokumentere lægefagligt at den diagnose bør føre til andre eksamensvilkår.

Dokumentationen skal også være knyttet til ansøgerens nuværende alder og det at man går på en ungdomsuddannelse. Ved funktionsnedsættelser der ikke er varige replica rolex watch, vil vi kræve en dokumentation der er aktuel kort før eksamen.

Vi kan anbefale at man henvender sig til sin studievejleder inden man søger dispensationen.

Ved akut opståede funktionsnedsættelser kort før terminsprøver/eksamen (f. eks. en brækket arm), kontaktes kontoret, hvor man får nærmere vejledning i forhold til dokumentation.

Til ansøgningen kan anvendes nedenstående ansøgningsskema (se links) vedlagt dokumentation for de specifikke problemer. Læsevejledernes står for SPS-test og vil kunne rådgive og hjælpe i forhold til udformning af ansøgningen. Desuden kan læsevejlederne teste for visse specifikke vanskeligheder og hjælpe til med, at eleven får en individuel vurdering af dispensationsbehovet. Eleven underrettes skriftligt om afgørelsen.

En dispensation er kun gældende for den førstkommende eksamenstermin og den tilhørende sygeeksamen.

Hent ansøgningsskema: Word-udgave   

Skemaet sendes som enten word- eller pdf-fil til falko@remove-this.falko.dk 

Steen Pedersen
Vicerektor