Karakterer

Karaktergivning og øvrig elevevaluering i gymnasiet (STX)

For elever i 3.g og 4.g giver faglærerne to gange om året en standpunktskarakter, som er udtryk for elevens aktuelle faglige niveau i forhold til de stillede krav i faget, og ved skoleårets slutning gives en årskarakter (i afsluttende fag en afsluttende standpunktskarakter). Tidspunktet fremgår i Lectio. Karaktererne skrives ind i Lectio.

I forbindelse med karaktergivning, dog ikke den afsluttende, skal der knyttes kommentar til, hvis standpunktet er under bestået, og elevens standpunkt drøftes med den enkelte elev i en evalueringssamtale.

I 1.g og 2.g  gives der IKKE karakter om efteråret, men i stedet samtaler læreren med eleven om elevens tilgang til den faglige læring, og sammen drøfter de hvordan den faglige udvikling kan understøttes.

Klasselederen kigger på karaktererne og taler med faglærerne og eleven, hvis en elev har store faglige problemer. Der holdes desuden faste møder mellem klasseleder, studievejleder og fraværsansvarlig Birgit Bamberg.  (i TDklasser deltager Kristoffer Nielsen/Johanne Lund).

Karaktergivning og øvrig elevevaluering i HF

For 2. og 3. HF: Alle faglærere afholder i november og marts en evalueringssamtale med hver elev. Tidspunktet (ugerne) vil fremgå i Lectio. Samtalen skal handle om elevens standpunkt og mulighed for faglig udvikling. Læreren skal, så vidt det er muligt, sikre sig, at der er dokumentation for en standpunktsvurdering (skriftlige opgaver og prøver, oplæg osv.).

Standpunktet (karakter fra 7- skalaen) indføres i Lectio. Der skal knyttes kommentar til, hvis standpunktet er under bestået. Elevens tutor anvender den samlede faglige vurdering af eleven i den følgende tutorsamtale.

I 1. HF gives der ikke karakter om efteråret, men i stedet samtaler læreren med eleven om elevens tilgang til den faglige læring og sammen drøfter de hvordan den faglige udvikling kan understøttes.

7-trinsskalaen

Den 1. august 2006 blev 7-trinsskalaen indført i de gymnasiale uddannelser. På alle andre områder, hvor 13-skalaen har været anvendt, er 7-trinsskalaen indført fra 1. august 2007. 7-trinsskalaen består af fem karakterer for beståede præstationer (12, 10, 7, 4 og 02) samt to karakterer for ikke-beståede præstationer (00 og -3). Skalaen er blandt andet opbygget ud fra et ønske om at lette sammenligneligheden mellem danske og udenlandske karakterer, og centralt i beskrivelserne af de nye karakterer står sammenhængen mellem den enkelte karakter og de faglige mål. Du kan læse mere på Undervisningsministeriets hjemmeside