Bestyrelsens sammensætning

 

Formand: Henrik Toft Jensen (Roskilde Universitetscenter)
Trine Holst Veicherts (Vejdirektoratet)
Frank Stjerne (Kommunalbestyrelserne i regionen) 
Morten Østergaard Jensen (skoleleder på Nørre Fælled Skole) 
Maren Pilgaard (medarbejderrepræsentant)
Marie Louise Bille Brix-Andersen (medarbejderrepræsentant)
Jeppe Liisberg Garly (elevrepræsentant)
Thomas Rald Kaspersen (elevrepræsentant)

Desuden deltager rektor Marianne Munch Svendsen og vicerektor Steen Pedersen også i bestyrelsesmøderne. 

Seneste vedtægt for bestyrelsen kan hentes her (pdf).

Vedtægten er offentliggjort på hjemmesiden d. 2. juli 2013.

Seneste vedtægtsgodkendelse af ministeriet var d. 4. juli 2007.

Styrelsens gennemgang i foråret 2017 har givet anledning til følgende bemærkninger:

Da den gældende vedtægt i dens nuværende form ikke er godkendt af ministeriet, skal der i vedtægternes § 20, stk. 1, 2. pkt., i stedet refereres til datoerne for vedtagelsen af vedtægten på bestyrelsesmøde og offentliggørelsen af vedtægten på hjemmesiden, jf. § 20, stk. 1, i bilag 1 til vedtægtsbekendtgørelsen. På denne baggrund anmoder styrelsen om, at vedtægternes § 20, stk. 1, 2. pkt., får følgende ordlyd: ”Den siddende bestyrelse fortsætter dog indtil udløbet af funktionsperioden, jf. reglerne herom i gældende vedtægt vedtaget på bestyrelsesmøde den 20. juni 2016 og offentliggjort på institutionens hjemmeside den  2. juli 2013, hvor den nye bestyrelse tiltræder i overensstemmelse med denne vedtægts kapitel 2.”

Datoen for seneste vedtægtsgodkendelse i ministeriet skal offentliggøres på skolens hjemmeside, jf. vedtægtsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, 1. pkt.