Bestyrelsens sammensætning

 

Formand: Henrik Toft Jensen (udpeget af rektorkollegiet)
Næstformand: Frank Stjerne (repræsentant fra erhvervslivet)
Freja Fokdal (udpeget af Kommunalbestyrelserne i regionen 1.1.2022-31.12.2025)
Henriette Aaby (Skoleleder "skolen på Duevej", Frederiksberg)
Morten Mølholm (repræsentant for elitetidræt)
Thomas Parente Hartling (medarbejderrepræsentant)
Bo Jørgensen (medarbejderrepræsentant)
Gustav Elmquist Lippert, (elevrepræsentant, elevrådsformand)
Lukas Ayas Lorenzen Karademir, (elevrepræsentant, næstformand i elevrådet)

Desuden deltager rektor Marianne Munch Svendsen, vicerektor Steen Pedersen og regnskabschef Anna Haase også i bestyrelsesmøderne. Sekretær Linnea Mejer Hansen er referent.

Seneste vedtægt for bestyrelsen kan hentes her (pdf).

Vedtægten er offentliggjort på hjemmesiden d. 15. juni. 2022.

Seneste vedtægtsgodkendelse af ministeriet var d. 4. juli 2007.

Styrelsens gennemgang i foråret 2017 har givet anledning til følgende bemærkninger:

Da den gældende vedtægt i dens nuværende form ikke er godkendt af ministeriet, skal der i vedtægternes § 20, stk. 1, 2. pkt., i stedet refereres til datoerne for vedtagelsen af vedtægten på bestyrelsesmøde og offentliggørelsen af vedtægten på hjemmesiden, jf. § 20, stk. 1, i bilag 1 til vedtægtsbekendtgørelsen. På denne baggrund anmoder styrelsen om, at vedtægternes § 20, stk. 1, 2. pkt., får følgende ordlyd: ”Den siddende bestyrelse fortsætter dog indtil udløbet af funktionsperioden, jf. reglerne herom i gældende vedtægt vedtaget på bestyrelsesmøde den 20. juni 2016 og offentliggjort på institutionens hjemmeside den  2. juli 2013, hvor den nye bestyrelse tiltræder i overensstemmelse med denne vedtægts kapitel 2.”

Datoen for seneste vedtægtsgodkendelse i ministeriet skal offentliggøres på skolens hjemmeside, jf. vedtægtsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, 1. pkt.