Dispensationer - særlige eksamensvilkår

(særlige vilkår kunne fx være forlænget tid)

Elever/kursister med specifikke vanskeligheder (fx ordblindhed) eller psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser, kan søge om særlige eksamensvilkår, som fx forlænget tid til skriftlig eksamen og forlænget forberedelsestid til mundtlig eksamen.

Dispensationsansøgninger til sommereksamen skal være rektor i hænde senest den 1.2. Rektor kan, hvor der foreligger særlige forhold, dispensere fra disse frister.

Ved alle dispensationsansøgninger skal der foreligge en faglig dokumentation for eksaminandens særlige vanskeligheder, som nødvendiggør dispensationen. Dokumentationen skal beskrive ansøgerens aktuelle funktionsniveau. For elever med ordblindhed mv. vil en godkendt SPS-ansøgning, der laves hos skolens læsevejleder være tilstrækkelig dokumentation. Yderligere dokumentation for ordblindhed kan vedlægges. En udtalelse afgivet i forbindelse med eksaminandens tidligere skoleforløb kan dog ikke danne grundlag for dispensation.

Til ansøgningen kan anvendes nedenstående ansøgningsskema (se links) vedlagt dokumentation for de specifikke problemer. Læsevejledernes står for SPS-test og vil kunne rådgive og hjælpe i forhold til udformning af ansøgningen. Desuden kan læsevejlederne teste for visse specifikke vanskeligheder og hjælpe til med, at eleven får en individuel vurdering af dispensationsbehovet. Eleven underrettes skriftligt om afgørelsen. En dispensation er kun gældende for den førstkommende eksamenstermin og den tilhørende sygeeksamen.

Hent ansøgningsskema: Word-udgave   

Skemaet sendes som enten word- eller pdf-fil til falko@remove-this.falko.dk 

Steen Pedersen
Vicerektor