Generel eksamensinformation

Eksamensperioden samt prøvetidspunkter for offentliggjorte prøver fremgår altid af Lectios månedskalender.

Det er en betingelse for adgang til eksamen, at de formelle krav til opgaver, projekter, synopser mv. (produktet), som eksaminanden til brug for eksaminationen skal have udarbejdet som led i prøven i henhold til reglerne for den enkelte uddannelse, er opfyldt.

En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.

 Antal eksaminer/prøver

STX

Man skal aflægge 9 prøver i alt (skriftlige + mundtlige). I de 9 prøver indgår Studieretningsprojektet og At-eksamen. Disse er obligatoriske. Desuden påføres eksamensbeviset også karakteren for nv og ap. De to karakterer indgår ikke i udregningen af gennemsnittet.

Man skal efter 2.g have været oppe i mindst en prøve. Det er kun prøver på det højeste niveau, man har faget, der tæller. Dvs. har man været til eksamen i et fag i 1.g - og vælger dette som valgfag i 3.g - tæller 1.g prøven ikke med i de 9.

For elever startet i 2011 eller senere: Hvis man har flere end 4 A-fag skal man også op til en ekstra prøve pr. ekstra A-fag. Alle øvrige prøver sker der lodtrækning iblandt – dog sådan at i A-fag med både skriftlig og mundtlig eksamensmulighed kommer man op i mindst et af disse.

For Team Danmark-elever fordeles de 9 prøver over 4 år - antal prøver pr. år afhænger af studieretnings- og fagvalg.

HF

HF'ere aflægger prøve i samtlige fag - dog ikke i fag der er valgt på højere niveau.

 

Eksamensbevis

Eksamensbeviset indeholder samtlige opnåede årskarakterer (på fagets højeste niveau - i HF får man ikke årskarakter) samt eksamenskarakterer.

Karaktererne har forskellig vægt. A-niveauer har vægt 2, B-niveauer 1,5 og C-niveauer 1.

I fag med skriftlig karakter fordeles vægten ligeligt mellem skriftlige og mundtlige karakterer.

Der udregnes ét samlet gennemsnit.