Klage over karakterer og eksamensforløb

 

Hvis der er forhold, du vil klage over, så skal du straks gøre opmærksom på dette ved henvendelse til rektor eller vicerektor, der vil vejlede om hvordan man klager, og hvad man kan opnå/risikere ved en klage. (se også nedenfor)

Skriftlig begrundet klage skal derefter indgives senest 14 dage efter karakterens offentliggørelse/eksamens afholdelse.

Den skriftlige klage skal sendes til falko@falko.dk.

For klager over afsluttende standpunktskarakterer fastsættes en klagefrist til: 14 dage efter karakterens offentliggørelse.

 

Proceduren for behandling af klager

1. Klagen indgives.

Eksaminanden kan indgive en klage til institutionen senest to uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort. (skoleferier tæller ikke med i de 14 dage). Klagen skal være individuel, skriftlig og nøje angive de faktiske omstændigheder, der efter klagers mening kan begrunde en imødekommelse af klagen.

Klagen kan vedrøre eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen.

2. Institutionen afgør, om klagen skal afvises eller fremmes.

3. Skal klagen fremmes, forelægger institutionen straks klagen for bedømmerne, der hver afgiver en faglig udtalelse, normalt inden for en frist på to uger. Juli måned indgår ikke i fristen.

4. Herefter foreligger institutionen udtalelserne for klageren, der får mulighed for at komme med kommentarer, normalt inden for en frist på en uge.

5. Institutionen træffer på baggrund heraf afgørelse om følgende:

·        tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse) 
Institutionen kan kun træffe afgørelse om tilbud om ombedømmelse eller tilbud om omprøve, når der   foreligger særlige omstændigheder, der giver anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen, herunder væsentlige proceduremæssige mangler. 

·        tilbud om ny prøve (omprøve)

 ·       at klageren ikke får medhold i klagen.

6. Afgørelsen skal meddeles klager snarest muligt. Institutionen har ved vinterterminen en frist til at træffe sin afgørelse på to måneder og ved sommerterminen tre måneder efter, at klagen er indgivet. Hvis fristen ikke kan overholdes, skal klager have besked om, hvorfor og hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Ombedømmelse (kun ved skriftlige prøver).

Når klager har accepteret tilbud om ombedømmelse, hvilket skal ske senest to uger efter modtagelsen af tilbuddet herom, udpeger institutionen nye bedømmere.

Institutionen sender opgavebesvarelsen, klagen, de oprindelige bedømmeres udtalelser, klagers bemærkninger hertil mv. til ombedømmerene. De nye bedømmere træffer afgørelse om karakterfastsættelsen og angiver begrundelsen herfor. Ombedømmelsen skal ske snarest muligt og senest en måned efter modtagelse af klagen. I fristen indgår juli måned ikke.

Ombedømmelsen kan resultere i en lavere karakter.

Ombedømmernes afgørelse returneres til institutionen, der meddeler resultatet af ombedømmelsen til klageren og orienterer om klageadgangen.

Eksaminanden kan klage til institutionen over ombedømmernes afgørelse senest to uger efter afgørelsens meddelelse.