Regler og adfærd ved eksamen

BEMÆRK: De officielle regler for fagene m.v. findes i bekendtgørelserne: skift til ministeriets bekendtgørelser

Skriftlig eksamen

 • Du SKAL møde senest 20 min. før skriftlig eksamens begyndelse og indtage din plads (ap-latin: 10 min før)
 • Hvis du bruger egen computer, skal den være sat op, og du skal have downloadet examcookie inden kl. 8.45 (ap-latin 5 min. før prøvestart)
 • Se også bestemmelserne vedrørende brug af pc og reglerne om brug af internet
 • Dørene lukkes ca. 8.45 hvorefter der gives orientering om prøveforløbet
 • Hvis du kommer for sent til skriftlig eksamen, skal du henvende dig direkte til rektor, der evt. kan give dig dispensation til at deltage. Ellers er du udelukket fra denne eksamen og kan først indstille dig til eksamen i næste eksamenstermin... 
 • Det er forbudt at forlade sin plads uden tilladelse fra en vagt. Hvis du forlader lokalet uden tilladelse, betragtes det som en ikke-afleveret besvarelse 
 • Ved prøver der IKKE har delprøver på papir, må man IKKE skrive navn i hverken filnavn eller inde i opgaven, når den afleveres
 • Ved aflevering elektronisk, gør du alt klar til aflevering dvs. har lavet en pdf-fil og vedhæftet den inde på afleveringssiden, men du tilkalder en vagt der påser, at du rent faktisk afleverer.
 • Hvis du ønsker mere papir (gælder alle slags prøver), skal du have det udleveret af en vagt
 • Ved delprøver der afleveres på papir:
  • Besvarelsesark må ikke foldes eller deles i mindre stykker
  • Det er ikke tilladt at tage computer, usb-stik, besvarelsesark/kladder og opgaver med ud af eksamenslokalet før eksamens afslutning 
  • Du skal selv bestemme, hvad du vil aflevere til bedømmelse, og hvad der er kladde. Husk nummerering af papir og navn på alle ark
  • Du må gerne skrive med blyant, men skriv så det kan læses – for din egen skyld – så blæk er måske at foretrække!

BEMÆRK: DET ER DIT EGET ANSVAR, AT DU HAR DE TILLADTE HJÆLPEMIDLER MED. SKOLEN KAN NORMALT IKKE LÅNE UD – EVT. LÅN SKAL FORETAGES INDEN EKSAMENSDAGEN.

Forbered dig i god tid inden den skrifltige eksamen: Tjekliste 2022

Mundtlig eksamen

Din tid til eksamen fremgår af Lectio. Bemærk at eksamenstidspunktet kan ændres indtil 3 døgn før eksamen. Du skal selv holde dig á jour med din mødetid

Mød i god tid!

Hvis du kommer for sent til mundtlig eksamen, skal du henvende dig direkte til rektor. Hvis censor giver tilladelse, kan du blive eksamineret som den sidste. Ellers er du udelukket fra denne eksamen og kan først indstille dig til eksamen året efter.

 • Hvis du er enig med en anden elev om at bytte tid, kan I gøre det efter aftale med jeres lærer.
 • Du har selv ansvaret for at medbringe bøger, udleverede kopier, rapporter, opgaver, journaler og noter samt evt. lommeregner.
 • Sørg for at få at vide fra din faglærer, hvad du må medbringe ved eksaminationen. Reglerne er nemlig ikke de samme for alle fag.

Snyd og følgerne af ikke at overholde eksamensreglerne  

Snyd medfører bortvisning fra den pågældende eksamen (det betyder, at du i så fald først tidligst kan tage din eksamen året efter).

Snyd er fx:

 • Hvis du selv søger/får hjælp, eller hvis du giver andre hjælp under eksamen – i det hele taget henvender dig til andre end vagterne.
 • Hvis du anvender andet end de tilladte hjælpemidler ved eksamen. Der er forskellige regler for fagene! MEN brug af mobiltelefon er ALDRIG tilladt, og brug af internet sker kun i meget begrænset omfang og kun til egne læremidler, der er brugt i undervisningen og som læreren har udleveret et dokument om. Kræver adgang via særligt eksamensnetværk (se under pc-brug ved eksamen).

Sygdom og sygeeksamen 

Hvis du bliver syg til eksamen, skal du ringe til kontoret senest 8.30 og søge læge – senest samme dag.
Hvis du ikke har meldt dig syg og kontaktet din læge, bliver dit fravær betragtet som udeblivelse.

Hvis du trods sygdom er mødt til en prøve og påbegynder eksaminationen, har du ikke mulighed for sygeeksamen.

Hvis du bliver rask i løbet af eksamensterminen, vil den/de eksaminer, du har været forhindret i at deltage i blive lagt i den ordinære eksamenstermin. Hvis dette kan lade sig gøre, har du ikke ret til sygeeksamen efter sommerferien.

Sygeeksamen gives af rektor, når følgende betingelser er opfyldt:

 1. Du har søgt læge senest på eksamensdagen
 2. Sygdommen er dokumenteret ved godkendt lægeattest, der er afleveret på kontoret senest 1 uge efter 1. sygedag.

Sygeeksamen finder sted senest 4 uger inde i det nye skoleår.

Klager over karakterer eller eksamensforløb
Klage over karakterer eller over eksamensforløb: se menupunktet "klager" her til venstre

Bogaflevering  

Bogaflevering kan finde sted hver dag.
Det er vigtigt at aflevere de bøger, du ikke skal bruge straks, da andre muligvis skal bruge dem til eksamenslæsning.

Årsprøver

Årsprøver er sidestillet med eksamen, og det vil sige at eksamensreglerne også gælder her. Gennemførelse af alle prøver er obligatorisk for at kunne rykke op i næste klasse. Evt. sygeårsprøve arrangeres hvis muligt i slutningen af eksamensperioden og ellers i august måned.

Held og lykke!